แนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณัชภร พงษ์สุภักดิ์

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อสร้างทักษะความสามารถด้านการพัฒนาผู้เรียน