แนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อสร้างทักษะความสามารถด้านการพัฒนาผู้เรียน