ห้องเรียนครูเอส

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายวีระยุทธ สุภิพัฒโมลี

โรงเรียนบ้านขอนยูง

ชั้นเรียนนี้จัดข้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาในการเรียนการสอนาษาอังกฤษ