ห้องเรียนครูเอส

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดข้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาในการเรียนการสอนาษาอังกฤษ