ชั้นภาษาไทยเด็ก ป.1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1