ห้องเรียน English is fun กับครูสุธารัตน์

สุธารัตน์ ระวินู

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนที่เน้นสอนการฝัึกทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการ อ่านภาษาอังกฤษเพื่อหาใจความสำคัญ และทักษะการฟังภาษาอังกฤษรวมถึง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่พบในชีวิตประจำวัน