ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คนิษฐา โคตรธา

โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5