ห้องเรียนครูแม็ก

อังคณา ไพหนูสี

โรงเรียนโคกโกโคกกลาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3