เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

active voice and passive voice

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัทมา นมยศ

โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์

ความแตกต่างในการเขียนประโยค ที่เน้นว่า ใครกระทำ active voice หรือ ใครถูกระทำ

ซึ่งมีโครงสร้างทั้งหมด 24 โครงสร้าง