active voice and passive voice

ปัทมา นมยศ

โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ความแตกต่างในการเขียนประโยค ที่เน้นว่า ใครกระทำ active voice หรือ ใครถูกระทำ

ซึ่งมีโครงสร้างทั้งหมด 24 โครงสร้าง