เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เอกสารประกอบการเรียน วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เล่มที่ 1 เรื่อง ระบบอวัยวะของร่างกาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งเป็นสื่อการเรียนที่นามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ มีการรวบรวมเนื้อหาความรู้และแบบฝึกทักษะในรูปแบบต่าง ๆ

มาไว้ ในเล่มเพื่อเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ยกตัวอย่างมาแค่ 1 เรื่อง ดังนี้

เล่มที่ 1 ระบบอวัยวะของร่างกาย

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน

และนักเรียนที่นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและนักเรียนได้ใช้ในการศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสามารถฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์

ในการเรียนรู้ต่อไป