ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นพาภรณ์ ปิ่นใจ

โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาที่เน้นให้เขียนคำศัพท์ภาษาไทยที่ถูกต้อง