ผู้สอน
สุพัตรา คำมานพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ป.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17676

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

ค 15101 คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 160 ชั่วโมง

ศึกษา เรียนรู้ เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ การเขียนจำนวนนับในรูปเศษส่วน การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละและการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ หลัก ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูปของการกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ การเขียน ร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ การบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วนการบวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่มีคำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาระคน ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อยและเต็มพันของจำนวนนับ

ศึกษา เรียนรู้ ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุ ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม การวัดขนาดของมุม การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม

ศึกษา เรียนรู้ ลักษณะของรูปทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ลักษณะความสัมพันธ์

และการจำแนกของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ชนิดของมุมและการสร้างมุม โดยใช้ไม้

โปรแทรกเตอร์ การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลม การสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก

ศึกษา เรียนรู้ จำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูป

ศึกษา เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ จำแนก สรุป วิเคราะห์ แสดงวิธีหาคำตอบ คาดคะเน บอกค่าประมาณ การวัด การสร้าง การหาพื้นที่ การหาปริมาตร การหาความยาวรอบรูป การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ

มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระท้องถิ่น

ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น อาชีพในท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

ค 1.2 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

ค 1.3 ป 5/1

ค 2.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3 ป 5/4 ป 5/5

ค 2.2 ป 5/1

ค 3.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

ค 3.2 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3

ค 4.1 ป 5/1

ค 5.1 ป 5/1 ป 5/2

ค 5.2 ป 5/1

ค 6.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3 ป 5/4 ป 5/5 ป 5/6

รวม 29 ตัวชี้วัด