ผู้สอน
KruPloy Payaksing
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี(ม.2/12)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17679

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรม มัธยมศึกษาปีที่ ๒

จำนวนเวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

รายวิชาการเขียนโปรแกรม วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๒ เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่ง ต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาชุดกล่องสมองกล

โดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

ผู้เรียนจะต้องนำสาระที่ 3 เรื่องการออกแบบเทคโนโลยี และสาระที่ 5 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ มาบูรณาการในเรื่องการทำงานด้วย