3202 - 2106 การสร้างตราสินค้า

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด