เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย @ ttw

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาที่จะสอนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ทั้งหมด ทั้งในเรื่องของหลักภาษา และเรื่องวรรณคดี

สำหรับนักเรียนชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาตราตัวสะกด