วิชาภาษาไทย @ ttw

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่จะสอนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ทั้งหมด ทั้งในเรื่องของหลักภาษา และเรื่องวรรณคดี

สำหรับนักเรียนชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาตราตัวสะกด