ภาษาอังกฤษ ป.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะมีเนื้อหาการสอนในเรื่อง Active verb (คำกริยาแสดงอาการ) ซึ่งเป็นคำศัพท์ในระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ที่ควรทราบและเข้าใจสามารถนำไปใช้และสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน