เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษาปีท่ี1 สอนเรื่องการบวก การลบ โจททย์ปัญหาการบวก การลบ. เรื่อง เวลา

รูปทรงเรขาคณิต. ระหัสวิชาค.11101 สามารถใช้สอนนักเรียนในชั้นชั้นป1