Time for fun

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเวลา เพื่อเป็นสื่อเสริมและสื่อเติม ให้กับผู้ที่สนในเข้าเรียน

Time by rookie