วิทยาศาสตร์ ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาส่วนประกอบของอากาศ อุณหภูมิ ความดันอากาศและปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ ประโยชน์ของความดันอากาศ ความชื้นของอากาศ วัฏจักรของน้ำและปัจจัยในการหมุนเวียนของน้ำ เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และลูกเห็บ การเกิดลม ทิศทางของลม และประโยชน์ของลม พายุหมุนเขตร้อน อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ