English for listening and reading

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษสอนโดยคุณครูเสาวณีย์ ธิบดี เพื่อฝึกทักษะการฟังและการอ่านให้กับนักเรียน