ดนตรี นาฏศิลป์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ รำวงมาตรฐาน ให้กับผู้เรียนที่สนใจเข้าเรียน

แนะนำการเรียนรู้