ดนตรี นาฏศิลป์ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ รำวงมาตรฐาน ให้กับผู้เรียนที่สนใจเข้าเรียน

แนะนำการเรียนรู้