ผู้สอน
รัชดาพร กุลวุฒิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ป.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17835

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ป.6 (Mathematics 6)

ค 16105 คณิตศาสตร์ (Mathematics 6) จำนวนชั่วโมง 130 ชั่วโมง 5 คาบ/สัปดาห์

เนื้อหาประกอบด้วย ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. เศษส่วน ทศนิยม พีชคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ ทิศและแผนผัง รูปวงกลม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่สามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ความยาวรอบรูป พื้นที่และปริมาตร บทประยุกต์ สถิติและความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ