ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ศจี เพิ่มพูล

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 21102

ภาคเรียนที่ 2/2558