ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 (การวิจัยเบื้องต้น)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17850

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 2/2558

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. 3000-1317 การวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research) 3-0-3

2. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิจัยเบื้องต้น

2. สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย วางแผนดำเนินงานการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขียนรายงาน การวิจัย

3. มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผิอื่น

3. สมรรถนะรายวิชา

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวิจัยเบื้องต้น

2. เขียนโครงร่างการวิจัยตามหลักการ

3. วางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยตามหลักการ

4. สรุปผลการวิจัยตามหลักการและกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล

5. เขียนรายงานการวิจัยตามหลักการ

4. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการวิจัย ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ และกำหนดขอบเขตของปัญหา การกำหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

5.1 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค: ปลายภาค 80: 20

5.2 คะแนนระหว่างภาคประกอบด้วย

สัดส่วนคะแนน

คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 20

สอบระหว่างภาค ร้อยละ 20

ชิ้นงานวิจัย ร้อยละ 20

นำเสนองานวิจัย ร้อยละ 20

สอบปลายภาค ร้อยละ 20