ความรู้ทางการแพทย์สำหรับพยาบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทางการแพทย์ ในกลุ่มประชากรโรคที่สำคัญ สำหรับวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะพยาบาล