รหัสวิชา ง30247 เทอมที่ 2 รายวิชา วิชาการสร้างวีดิทัศน์
ผู้สอน

นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รหัสวิชา ง30247 เทอมที่ 2 รายวิชา วิชาการสร้างวีดิทัศน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17883

สถานศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง30247 ชื่อ วิชาการสร้างวีดิทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิดีทัศน์ รูปแบบรายการโทรทัศน์ อุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ในการสร้างวีดิทัศน์ กระบวนและขั้นตอนการผลิตวีดิทัศน์ การเขียนบทวีดิทัศน์ ฉาก แสงและกราฟิกในการสร้างวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง การบันทึกภาพวีดิทัศน์ การตัดต่อวีดิทัศน์ การเผยแพร่วีดิทัศน์ เพื่อสร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกและรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด

3.1 ง.2/4

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.มีวินัย

4.ใฝ่เรียนรู้

5.อยู่อย่างพอเพียง

6.มุ่งมั่นในการทำงาน

8.มีจิตสาธารณะ

การประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

1.สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.