เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดความยาว ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรื่อง การวัดความยาว

1.ความหมายของการวัดความยาว

2.เครื่องมือที่ใช้วัด

3.การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

4.หน่วยการวัดความยาว

5.การเปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทาง

6.การหาความยาวโดยการคาดคะเน

7.โจทย์ปัญหาการวัดความยาว