การวัดความยาว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง การวัดความยาว

1.ความหมายของการวัดความยาว

2.เครื่องมือที่ใช้วัด

3.การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

4.หน่วยการวัดความยาว

5.การเปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทาง