ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต ม.๓/๑


ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต ม.๓/๑

รหัสวิชา
17922

สถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

คำอธิบายวิชา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Chulabhorn Science High School) ตามมติครม. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงจำเป็นต้องสร้างให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนประจำได้มีคุณลักษณะที่ดี คือ การเป็นผู้มีวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตสาธารณะ เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของนักเรียน คือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books