ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ศจี เพิ่มพูล

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ