การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ระดับชั้น ม.2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ประกอบในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ระดับชั้น ม.2 เนื่องจากมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงควรนำระบบชั้นเรียนออนไลน์เข้ามาทดลองใช้ประกอบในการเรียน อย่างน้อยการใช้ชั้นเรียนออนไลน์ก็สนองหรือตรงตามความคาดหวังของหลักสูตรอยู่เหมือนกัน