การจัดการตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

นำทฤษฎีในการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ