การจัดการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นำทฤษฎีในการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ