ดนตรี-นาฏศิลป์

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความรู้ทางด้านดนตรีไทย และสามารถบรรเลงดนตรีไทยได้

มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย และสามารถแสดงท่าทางนาฏศิลป์ไทยได้