วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

สันติสุข บุญชู

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์ เลือกใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน