วิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สันติสุข บุญชู

โรงเรียนตันติวัตร

มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์ เลือกใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน