วิชาภาษาไทย

ปิยะวรรณ คงทองคำ

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาภาษาไทย และเกิดทักษะการเรียนเรียนรู้ เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์