เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิยะวรรณ คงทองคำ

โรงเรียนตันติวัตร

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาภาษาไทย และเกิดทักษะการเรียนเรียนรู้ เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์