เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนสุภาษิต คำพังเพย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นกาบรรยาย และการพรรณนา โดยนัยอย่างหลากหลาย แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นจากการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตามได้ เห็นคุณค่าของวรรณคดี และสามารถเลือกอ่านหนังสือหรือวรรณกรรมที่มีคุณค่า ระบุความรู้ ข้อคิดเห็นจากการอ่าน การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด สามารถเขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิด เขียนย่อความเขียนบันทึก อธิบายความ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น กรอกแบบรายการต่างๆ ได้ สามารถเขียนเรียงความตามจินตนาการและแต่งบทร้อยกรอง พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม วิเคราะห์ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาและสนทนา จากเรื่องที่ฟังและดู รู้จักชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาถิ่น ใช้คำราชาศัพท์ คำภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทยใช้สำนวนภาษาไทย
โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา มีทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีมารยาท ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีเจคติที่ดีต่อภาษาไทยและภูมิใจในภาษาไทย