เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุไวย๊ะ สำเร

โรงเรียนตันติวัตร

เน้นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง