วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง