ผู้สอน
พันธ์ฤทัย ไชยรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตรื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17988

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งกิจกรรมเดี่ยว และ กิจกรรมกลุ่ม โดยมีเนื้อหารายวิชาคณิตสาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งแบบทดสอบและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย