เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตรื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พันธ์ฤทัย ไชยรักษ์

โรงเรียนตันติวัตร

เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งกิจกรรมเดี่ยว และ กิจกรรมกลุ่ม โดยมีเนื้อหารายวิชาคณิตสาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งแบบทดสอบและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย