คณิตศาสตรื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พันธ์ฤทัย ไชยรักษ์

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งกิจกรรมเดี่ยว และ กิจกรรมกลุ่ม โดยมีเนื้อหารายวิชาคณิตสาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งแบบทดสอบและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย