มัธยมศึกษาปีที่ 3


ผู้สอน
พรรณิภา ไพบูลย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
1799

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

           การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด  ก็มีผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนรวมทั้งการสร้างกฎระเบียบในห้องเรียนก็เพื่อสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียน  มีความน่าสนใจและเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน  เพื่อให้นัดเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books