เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

           การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด  ก็มีผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนรวมทั้งการสร้างกฎระเบียบในห้องเรียนก็เพื่อสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียน  มีความน่าสนใจและเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน  เพื่อให้นัดเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ