ภาษาไทย ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิตติญา ขวัญรักศรี

โรงเรียนตันติวัตร

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของคนไทย จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน