ภาษาไทย ป.2

กิตติญา ขวัญรักศรี

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของคนไทย จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน