เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว Thidatip khunchan

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

การสื่อสารข้อมูล เป็นการรับ ส่ง โอน ย้าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารโดยผ่านตัวกลางมีองค์ประกอบได้แก่ ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล ข้อมูล สื่อนำข้อมูล โพรโทคอล ซึ่งมีทิศทางการส่งข้อมูล 3 รูปแบบ คือ การส่งข้อมูลทิศทางเดียว การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน และการส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน การแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าเรียกว่า สัญญาณข้อมูล (Data Signal) มี 2 ชนิด คือสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัล ทำให้ส่งผ่านสื่อไปได้ในระยะทางไกลด้วยความเร็วสูง ซึ่งการส่งข้อมูลนี้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลัก สภาพอากาศมีผลต่อการส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ