477-201 Introduction to Programming (2558)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เพื่อการเรียนการสอนวิชา 477-201 Introduction to Programming ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์