คอมพิวเตอร์ ม.2

ดาวี ตันเวียง

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.2