เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงานส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้องและจัดรูปแบบข้อมูลการสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ขันในการคำนวณ เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน จัดทำรายงานทางการเงินการออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ