การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ 1 เรียนเรื่องหลักการแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Introduction to Computer Programming)