เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ 1 เรียนเรื่องหลักการแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Introduction to Computer Programming)