การเขียนผังงาน ( Flowchart )

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง การเขียนผังงาน วิชา คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เวลา 2 ชั่วโมง