เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน