เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ม. 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใบงานที่ 1.1 สืบค้นข้อมูล เรื่อง เทคนิควิธีการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต และบันทึกผล โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้

1. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการที่เรียนมา รวบรวมข้อมูล และสรุปความรู้

1) ทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น

2) เทคนิควิธีการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต

2. หาภาพประกอบ

3. บันทึกข้อมูลลงในโฟลเดอร์ เทคนิควิธีการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต ผลงานของ ชื่อ-สกุล เลขที่ ชั้นของนักเรียน)

4. บันทึกลงในโฟลเดอร์หน้าเดสก์ท็อป หรือส่งอีเมลถึงครู