English Club

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่สะอาด น่าเรียน บรรยากาศดี ใช้สำหรับสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น