กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการ

กนกกาญจน์ จันทร์สำเร็จ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการ