กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชลกานต์ มีทอง

โรงเรียนวัดบ่อโพง

คำอธิบายชั้นเรียน

1. หาผลบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ได้

2. หาผลบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้

3. หาผลบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และตรวจสอบคำตอบได้

4. อธิบายการหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ที่ไม่ทดได้

5. อธิบายการหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ที่ทดได้

6. อธิบายการหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ได้

7. อธิบายการหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ได้

8. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารได้

9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

10.สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้