Sci m.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์  ม.5 ฟิสิกส์พื้นฐาน (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)